Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 376713/5-8-2021 (ΦΕΚ 3749/Β/2021) Προκήρυξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης έτους 2021-22  οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και υποψήφιες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΑΤΟ  μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους έως και τις 10 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής ( info@texnon100.gr).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι: 

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. 

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου -ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

– Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από

το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

– Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

– Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

– Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής

(της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική  εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021.